FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Akcie v roku  2007

Aj v tomto roku mali naši členovia, aj nečlenovia možnosť bezplatne využívať wellness centrum Via Vitae na Diamantovej ulici. K dispozícii je vyhrievaný bazén s morskou vodou a na posilnenie imunity – saunu.

Marec
sedemdňová rehabilitácia v Bratislave a následný sedemdňový edukačno-rehabilitačný
pobyt v sanatóriu Tatranská Kotlina. V tomto čase sa nadácia J&T rozhodla pre podporu ťažko zdravotne postihnutých detí, na základe čoho vznikol projekt Sedmokráska. Do projektu bolo zaradených 32 detí, z to 25 z nášho združenia. Na projekte sme sa administratívne podieľali. Keďže A.Smoljaninov nemá pracovné povolenie a nadácia J&T podľa stanov hradí terapie priamo poskytovateľovi,  sme na projekte participovali administratívnym zabezpečením.

25.5 – 31.5
sedemdňový edukačno-rahabilitačný pobyt v Tatranskej Kotline pod dohľadom Anatolija Smoljaninova. Počas projektu sme administratívne zabezpečovali projekt Sedmokráska.

21.7 – 27.7 
Sedemdňový edukačno-rehabilitačný pobyt v sanatóriu Tatranská Kotlina, na ktorom sme participovali formou úhrad za ubytovanie a stravu a tiež administratívnym zabezpečením projektu Sedmokráska. Finančnú podporu sme realizovali z vlastných zdrojov, ale aj z podpory VÚC Bratislava, ktorá podporila náš projektu – Edukačno – rehabilitačný pobyt v Tatranskej Kotline. Z finančného daru VÚC Bratislava sme čerpali finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s materiálnym zabezpečením pre prípravu jednotlivých aktivít, ďalej na ubytovanie, stravu, dopravu štyroch študentov z Univerzity Komenského v Bratislave a špeciálnych pedagógov z Univerzity Komenského v Bratislave. Konkrétne,  pani prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., Mgr. Terézia Harčaríková, PhD. a Mgr. Erika Tichá, PhD.
Zároveň sme pri príležitosti MDD pripravili priateľské stretnutie rodín s programom pre deti z nášho združenia, ale aj pre nečlenov, či zdravých súrodencov. Každé dieťa, ktoré nám prinieslo svoj umelecký výtvor, bolo obdarené balíčkom pre radosť. Pripravovaný program sme pripravili v spolupráci s jednotlivými donormi, ktorí sa rozhodli podporiť túto akciu formou darovania rôznych reklamných predmetov, sladkostí, či hračiek do mikulášskych balíčkov.

August
realizácia delfinoterapie v meste Jalta (Ukrajina), kde sme 20-tim rodinám organizačne zabezpečili desaťdňový pobyt v mesiaci august

December
Počas decembrového rehabilitačného pobytu v Tatranskej Kotline sme čerpali druhú polovicu prostriedkov získaných pre tento pobyt od VÚC Bratislava. Počas tohto pobytu sme hradili 20-tim  rodinám ubytovanie a stravu. Zároveň náš projekt Edukačno – rehabilitačný pobyt v Tatranskej Kotline podporila aj nadácia VÚB. Finančné prostriedky boli poukázané na náš účet v roku 2008. Okrem finančnej podpory, sme sa na projekte podieľali aj administratívnym zabezpečením projektu Sedmokráska.